طاقـچــــــه

محصولات پیشنهادی ما

فیلــم

قهرمان ها در پشت پرده
منتظر تو هستند، می‌بینی؟

بازدید پایه‌ نهمی‌های دبیرستان ادب تهران

این بازدید روز جمعه در تاریخ ۱۰ آذر همراه با معرفی شهیدان طوقانی، صرف ناهار و تماشای ورزش باستانی برگزار شد.

اردوبهشت پهلوونک‌ها – مدرسه ایران‌مهر

اردیبهشت پهلوونک‌ها با نمایش عمو پهلوان و آقا خرگوشه ، ۵ آذر برای دانش آموزان مدرسه ابتدایی ایران مهر برگزار شد

دوستان پهلوان سعید – سومین کارگاه مادر و کودک

سومین کارگاه مادر و کودک دوستان پهلوان سعیدا ، ز دور گود تا دور فلسطین  با محوریت بازی‌های مقاومت در ۲ آذرماه در زورخانه پهلوان سعید برگزار شد.

اردوبهشت سونامی – فرزندان پسر کارکنان دانشگاه کاشان

۲ آذر اردوبهشت سونامی ویژه فرزندان پسر کارکنان دانشگاه کاشان در استخر آیینه برگزار شد.

چالش دور گود با موضوع زندگی دانشجویی

۲۳ آبان‌ماه چالش دور گود با موضوع زندگی دانشجویی برای دانشجویان دانشگاه کاشان برگزار شد.

اردوبهشت قایق-دبیرستان ادب تهران

اردیبهشت قایق برای پایه یازدهم دبیرستان ادب تهران در ۲۳ آبان برگزار شد

قبلی
بعدی

کــتـاب

در میان سطرها سفرمی‌کنیم به دنیای قصه ها و روایت، می‌خوانی؟

بازدید پایه‌ نهمی‌های دبیرستان ادب تهران

این بازدید روز جمعه در تاریخ ۱۰ آذر همراه با معرفی شهیدان طوقانی، صرف ناهار و تماشای ورزش باستانی برگزار شد.

بازدید پایه‌ نهمی‌های دبیرستان ادب تهران

این بازدید روز جمعه در تاریخ ۱۰ آذر همراه با معرفی شهیدان طوقانی، صرف ناهار و تماشای ورزش باستانی برگزار شد.

اردوبهشت پهلوونک‌ها – مدرسه ایران‌مهر

اردیبهشت پهلوونک‌ها با نمایش عمو پهلوان و آقا خرگوشه ، ۵ آذر برای دانش آموزان مدرسه ابتدایی ایران مهر برگزار شد

اردوبهشت پهلوونک‌ها – مدرسه ایران‌مهر

اردیبهشت پهلوونک‌ها با نمایش عمو پهلوان و آقا خرگوشه ، ۵ آذر برای دانش آموزان مدرسه ابتدایی ایران مهر برگزار شد

دوستان پهلوان سعید – سومین کارگاه مادر و کودک

سومین کارگاه مادر و کودک دوستان پهلوان سعیدا ، ز دور گود تا دور فلسطین  با محوریت بازی‌های مقاومت در ۲ آذرماه در زورخانه

دوستان پهلوان سعید – سومین کارگاه مادر و کودک

سومین کارگاه مادر و کودک دوستان پهلوان سعیدا ، ز دور گود تا دور فلسطین  با محوریت بازی‌های مقاومت در ۲ آذرماه در زورخانه

اردوبهشت سونامی – فرزندان پسر کارکنان دانشگاه کاشان

۲ آذر اردوبهشت سونامی ویژه فرزندان پسر کارکنان دانشگاه کاشان در استخر آیینه برگزار شد.

اردوبهشت سونامی – فرزندان پسر کارکنان دانشگاه کاشان

۲ آذر اردوبهشت سونامی ویژه فرزندان پسر کارکنان دانشگاه کاشان در استخر آیینه برگزار شد.

موسیقی

صدای آسمان می آید،
میشنوی؟

بازدید پایه‌ نهمی‌های دبیرستان ادب تهران

بازدید پایه‌ نهمی‌های دبیرستان ادب تهران

اردوبهشت پهلوونک‌ها – مدرسه ایران‌مهر

اردوبهشت پهلوونک‌ها – مدرسه ایران‌مهر

دوستان پهلوان سعید – سومین کارگاه مادر و کودک

دوستان پهلوان سعید – سومین کارگاه مادر و کودک

اردوبهشت سونامی – فرزندان پسر کارکنان دانشگاه کاشان

اردوبهشت سونامی – فرزندان پسر کارکنان دانشگاه کاشان

گالـــری

هر تصویر گویای یک قصه است،
ادراک می کنی؟

این بازدید روز جمعه در تاریخ ۱۰ آذر همراه با معرفی شهیدان طوقانی، صرف ناهار و تماشای ورزش باستانی برگزار شد.