رویدادها

گود زورخانه

قبور شهدا

اتاق جلسات

اتاق مشاوره

حیاط

اردوبهشت

روزنگار

۲۲
آبان
ویژه دانشجویان پسر جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی کاشان
۲۳
آبان
ویژه دانشجویان دختر جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی کاشان

رویداد جاری

اخبار

آکادمی

گلریزان

کولر و کانالسازی

نوشته شده توسط فرزانه رئیسی

, ایران

هزینه های سرمایش زورخانه پهلوان سعید

درصد افزایش یافته است :
۰%
۳۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هدف تامین مالی
۰
روزها مانده است
۰ تومان
وجوه جمع آوری شده

کمک مالی به زورخانه سعید طوقانی

نوشته شده توسط فرزانه رئیسی

, ایران
درصد افزایش یافته است :
۰%
۰ تومان
هدف تامین مالی
۰ تومان
وجوه جمع آوری شده

کفپوش موکت

نوشته شده توسط فرزانه رئیسی

, ایران

هزینه های کفپوش موکت زورخانه پهلوان سعید

درصد افزایش یافته است :
۰%
۳۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
هدف تامین مالی
۰
روزها مانده است
۰ تومان
وجوه جمع آوری شده

رادیو پهلوونی

3
پخش ویدیو

کرامات شهید

همسایه ها

برنامه ها

محصولات