اخبار

این بازدید روز جمعه در تاریخ ۱۰ آذر همراه با معرفی شهیدان طوقانی، صرف ناهار و تماشای ورزش باستانی برگزار شد.

بزرگداشت شهید پهلوان محمد طوقانی و شهید پهلوان سعید طوقانی

🗓 چهارشنبه هفته قبل، ۱۰ آبان، زورخانه شهیدان