پهلوانان نمی میرند به روایت تصویر

شهید سعید طوقانی کوچک‌ترین پهلوان ایران در زورخانهٔ شعبان‌بی‌مخphoto_۲۰۲۳-۰۶-۰۲_۰۰-۲۱-۰۲
photo_۲۰۲۳-۰۶-۰۲_۰۰-۲۱-۰۲ (3)
photo_۲۰۲۳-۰۶-۰۲_۰۰-۲۱-۰۳
photo_۲۰۲۳-۰۶-۰۲_۰۰-۲۱-۰۳ (2)
photo_۲۰۲۳-۰۶-۰۲_۰۰-۲۱-۰۳ (3)
photo_۲۰۲۳-۰۶-۰۲_۰۰-۲۱-۰۲ (2)

تصویر قبلی
تصویر بعدی