قصه زورخانه پهلوان سعید

چه خوبه همه نوجوونای کشور ایشونو بشناسن تا بتونن بیان وسط گود و پهلوون روزگار خودشون بشن…