دوستان پهلوان سعید – سومین کارگاه مادر و کودک

سومین کارگاه مادر و کودک دوستان پهلوان سعیدا ، ز دور گود تا دور فلسطین  با محوریت بازی‌های مقاومت در ۲ آذرماه در زورخانه پهلوان سعید برگزار شد.