بازدید پایه‌ نهمی‌های دبیرستان ادب تهران

این بازدید روز جمعه در تاریخ ۱۰ آذر همراه با معرفی شهیدان طوقانی، صرف ناهار و تماشای ورزش باستانی برگزار شد.