بازدید مدیران گروه‌های دخترانه کاشان

 این بازدید که همراه با معرفی برنامه‌های زورخانه پهلوان سعیدبود در تاریخ ۲۰ آبان برگزار شد.