اردوبهشت قایق-دبیرستان ادب تهران

اردیبهشت قایق برای پایه یازدهم دبیرستان ادب تهران در ۲۳ آبان برگزار شد