اردوبهشت سونامی – فرزندان پسر کارکنان دانشگاه کاشان

۲ آذر اردوبهشت سونامی ویژه فرزندان پسر کارکنان دانشگاه کاشان در استخر آیینه برگزار شد.